Leerlingbetrokkenheid

Vreedzame School
Wij zijn een Vreedzame School en werken gericht aan het ontwikkelen van sociale competenties en democratisch burgerschap. We zien de klas als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de omgeving en staan open voor de verschillen tussen mensen. Het gaat hierbij om de volgende thema's:
  • Wij horen bij elkaar (groepsvorming en positief sociaal klimaat)
  • We lossen conflicten zelf op (conflicthantering)
  • We hebben oor voor elkaar (communicatie)
  • We hebben hart voor elkaar (gevoelens)
  • We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid)
  • We zijn allemaal anders (diversiteit)
Mediators
Onderdeel van de Vreedzame school is mediatie (bemiddeling bij conflicten). Alle leerlingen leren wat mediatie is, maar daarnaast zijn enkele leerlingen opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen en te bemiddelen bij conflicten. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein.

Opstekers
Wij richten ons op het geven van opstekers aan elkaar. Een opsteker is iets positiefs over iemand zeggen. Het is voor iedereen fijn om een opsteker te krijgen! In iedere groep wordt hier heel expliciet aandacht aan besteed.

Leerlingenraad Brede School Beemster
Binnen de Brede School Beemster hebben we een leerlingenraad waarin de leerlingen van de drie deelnemende scholen mee denken over het activiteitenaanbod. De Bloeiende Perelaar wordt in deze raad vertegenwoordigd door drie leerlingen.
 

Leerlingen aan het woord

"Ik vind het fijn dat de regels duidelijk zijn."

"Als je iets makkelijk vindt, word je uitgedaagd om iets moeilijkers te doen. Daar leer ik veel van."