Samen komen we er!

Wij vinden het belangrijk dat ouders en leraren samenwerken om het leren en de gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Dat betekent samen zoeken naar nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs.  Zo vormen we samen een gemeenschap waarin iedereen zich betrokken voelt bij de ontplooiing van de leerlingen.

Wij bieden ouders diverse mogelijkheden om een actieve bijdrage te leveren aan het onderwijsproces. 

Medezeggenschapraad (MR)
Deze raad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De MR behandelt veel onderwerpen: beleid met betrekking tot het personeel, het schoolgebouw, de organisatie van de school, de doelstelling van de school en de onderwijskundige richting van de school. 

Oudervereniging
De actieve oudervereniging (OV) ondersteunt de school onder andere bij de uitvoering en ontwikkeling van een aantal extra activiteiten. Voor de grotere activiteiten zoals Sinterklaas en Kerst, worden speciale commissies samengesteld. Om de diverse activiteiten en de extraatjes voor de kinderen te kunnen betalen vraagt de OV een vrijwillige jaarlijkse ouderbijdrage.  

Klassenouders
Iedere groepsleerkracht vraagt twee ouders voor een jaar de rol van klassenouder op zich te nemen. De klassenouders helpen de leerkracht bij het organiseren van diverse activiteiten en verzorgen op verzoek het contact tussen ouders en leerkracht.

Ouderhulp
Ouders kunnen door de groepsleerkracht gevraagd worden voor het helpen bij activiteiten zoals projecten, excursies, feestelijkheden, lezen met kinderen, voorlezen, vervoer van kinderen, enzovoort.

Communicatie
Wij vinden de dialoog met ouders belangrijk om de ontwikkeling van hun kind goed te kunnen begeleiden. De school kent vele informatiemomenten en -bronnen zoals:
  • In de eerste weken van het schooljaar wordt er een informatieavond gehouden. Hier hoort u de specifieke informatie over de groep waar uw kind in zit. Ook kunt u dan een start-/kennismakingsgesprek plannen met de leerkracht. Doel van dit gesprek is dat zij met elkaar kennis maken en dat er afspraken worden gemaakt over de contactmomenten tussen ouders en leerkracht. Bovendien wordt ernaar gestreefd om tijdens het gesprek de leerdoelen van het kind voor het komende schooljaar vast te stellen. 
  • Indien nodig, nodigt de leerkracht de ouders in de tweede helft van november uit voor een gesprek waarin de ontwikkeling van het kind wordt besproken. Naast toetsresultaten wordt ook gekeken naar de werkhouding en gedrag van de leerling.
  • Na de voorjaarsvakantie en voor de zomervakantie schrijven de leraren een rapport over de algemene ontwikkeling en de vorderingen in de leerstof van de leerlingen van groep 2 t/m 8. De ouders van de leerlingen uit groep 1 krijgen uitsluitend aan het einde van het schooljaar een rapport. Aan de rapporten zijn de 10-minutengesprekken gekoppeld waarin de leerkracht de ouders informeert over de ontwikkeling van de leerling. De aanwezigheid van de leerling bij deze gesprekken is gewenst.
  • Het digitale ouderportaal voor de dagelijkse communicatie tussen school/leerkracht en de ouders.
  • Nieuwsbrief met alle relevante informatie over de afgelopen en komende periode. 
  • Schoolgids met alle informatie over de school, die voor u en uw kind van
    belang is.

Ouders aan het woord

"Ik ben blij dat er aandacht is voor de volle groepen."

"Ik vind de oplossing die nu geboden is goed. Er wordt enorm veel georganiseerd voor de kinderen. Mijn kind vindt dat ook heel leuk."