Ons team

Het team van De Bloeiende Perelaar bestaat uit 48 medewerkers, waaronder een administratief medewerkster. Gezamenlijk staat ons team voor een professionele cultuur waarin we samen afspraken maken en dezelfde regels hanteren. We maken voor ouders zichtbaar waar we als team voor staan en wat u van ons kunt verwachten.

Samenstelling team
  • Groepsleerkrachten: soms heeft een groep één groepsleerkracht en soms twee. In dat geval zijn beiden verantwoordelijk voor de groep. Het spreekt voor zich dat zij elkaar op de hoogte houden van de zaken die spelen in de klas. De leerkrachten hebben naast hun groepstaken ook andere taken binnen de school. Zij hebben bijvoorbeeld zitting in de medezeggenschapsraad en verschillende leerteams of zijn verantwoordelijk voor ict of cultuur. De extra taken voor het personeel zijn vastgelegd in het taakbeleid dat jaarlijks wordt vastgesteld.
  • Intern begeleiders: zijn belast met het coördineren van de extra zorg en begeleiding voor kinderen die dat nodig hebben. Dit kan zijn op cognitief, sociaal of gedragsmatig gebied. De begeleiding richt zich op de leerling, de ouders, de leerkrachten of een combinatie hiervan. Ook de contacten met hulpverleners loopt via de intern begeleiders.
  • Onderwijsassistenten: ondersteunen de groepsleerkrachten daar waar nodig. Zij begeleiden kleine of grotere groepjes leerlingen, bereiden werk voor en zijn letterlijk de extra handen in de klas.
  • Vakleerkrachten: de vakdocent verzorgt vanaf groep 3 wekelijks gymles in de gymnastiekzaal van de Boomgaard. De groepen 1-2 gymmen in het eigen klaslokaal. Gespecialiseerde vakleerkrachten van de muziekschool verzorgen de muzieklessen in alle groepen. Met de vakleerkrachten humanistische vormend onderwijs schenken wij aandacht aan de belangrijkste godsdiensten en levensovertuigingen die er in de wereld zijn. Wij leggen de nadruk op diversiteit en op respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn en blijven hierin als openbare school neutraal.
  • Administratief medewerker:  één dag in de twee weken is een administratief medewerkster aanwezig om ons te ondersteunen.
  • Conciërge: draagt zorg voor het gebouw en ondersteunt het team bij facilitaire zaken.
  • Directeur: is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school.
 

Leerkrachten aan het woord

"De band tussen leerling en leerkracht is sterk en positief."

"Het team is bevlogen en staat open voor vernieuwingen. We krijgen de mogelijkheden om dingen uit te proberen en creatief te zijn."