Criteria toelating

 • Als uw kind ongeveer tweeënhalf jaar is, kunt u hem/haar inschrijven als toekomstige leerling van De Bloeiende Perelaar. Tijdens een intakegesprek informeert de directeur u uitgebreid over de gang van zaken op school, kunt u uw vragen over het schoolbeleid stellen en krijgt u een rondleiding door het gebouw. Wilt u uw kind aanmelden, download dan hier het inschrijfformulier en mail het aan directie@bloeiendeperelaar.nl. Belangrijk is dat de ouders die aanmelden, ook het (juridisch) gezag over het kind hebben.
 • Op 4-jarige leeftijd heeft uw kind recht op onderwijs. Uw kind is dan nog niet leerplichtig. Dat is op 5-jarige leeftijd het geval.
 • Bij de plaatsing in een groep streven wij ernaar dat broertjes en zusjes niet bij elkaar in de kleutergroep komen.
 • Per groep streven wij naar een groepsgrootte van maximaal 30 leerlingen. De groep kan bij uitzondering doorgroeien tot maximaal 35 leerlingen. Bij een dergelijke groepsgrootte streven wij ernaar extra ondersteuning te leveren in de vorm van een onderwijsassistent. Bij het bereiken van het maximum aantal leerlingen in een groep op onze school wordt de leerling op een wachtlijst geplaatst. De mogelijkheid wordt geboden om deze leerlingen te plaatsen op de andere openbare basisschool binnen de gemeente Beemster (mits daar ruimte is).
 • Uw kind wordt in principe de dag na de 4e verjaardag geplaatst in één van de kleutergroepen. In de maand december en juni/juli plaatsen wij geen kinderen. Zij sluiten zich aan in januari of bij de nieuwe groep die wordt samengesteld na de zomervakantie.
 • Vooraf mag uw kind in de groep waar het geplaatst is drie maal meedraaien om te wennen aan de sfeer in de groep, aan de kinderen en de leerkracht. De leraar van uw kind neemt 5 à 6 weken vooraf aan de plaatsing telefonisch contact met u op om de wendagen voor de 4e verjaardag af te spreken.
 • Uw kind mag elke dag naar school na de 4e verjaardag. In het begin kan dat een grote opgave zijn. Het is altijd mogelijk u hierover te laten adviseren door de leraar. Als uw kind 5 jaar wordt, is het leerplichtig op de eerste dag van de nieuwe maand.
 • Na ongeveer drie weken onderwijs worden ouders van startende leerlingen uitgenodigd voor een gesprek waarin de eerste ervaringen worden uitgewisseld.
Kan ieder kind onze school bezoeken?
We zouden graag ieder kind op onze school opvang en begeleiding bieden. Helaas kan dat niet altijd. Bij het bepalen van de grenzen om kinderen in te schrijven als leerling, letten wij op de volgende criteria:
 • Op het moment dat uw kind bij ons als leerling start, dient hij/zij zindelijk te zijn. Dit betekent niet dat met name jonge leerlingen nooit een "ongelukje" kunnen hebben.
 • In een groep zijn rust en veiligheid voorwaarde voor een onbelemmerd leerproces.
 • In de verhouding tussen verzorging/begeleiding en het onderwijsaanbod dient altijd het geven van onderwijs te kunnen prevaleren.
 • Bij het bieden van verzorgende ondersteuning aan een kind dienen de ARBO-richtlijnen voor het schoolpersoneel in acht te worden genomen.
 • Er dient in de groepen voldoende ruimte (opnamecapaciteit) te zijn. Daarbij bedoelen wij niet alleen de fysieke ruimte; ook de "begeleidingsruimte" in de klas is een medebepalende factor.
 • Ten aanzien van de opvang van het kind dient onze school voldoende specifieke deskundigheid in huis te hebben om adequate begeleiding te kunnen bieden.
Vanzelfsprekend bespreken we iedere aanmelding zorgvuldig met de ouders en eventuele deskundigen. Uiteindelijk neemt de directeur een beslissing omtrent de haalbaarheid van de plaatsing van de leerlingen bij ons op school. Is de beslissing onverhoopt negatief dan zal contact worden gezocht met het schoolbestuur. Gezamenlijk zal er naar een school met een passend aanbod worden gezocht.

Inschrijving leerlingen van een andere basisschool
Bij een verzoek tot inschrijving en plaatsing van kinderen die reeds op een andere basisschool zitten, wordt contact opgenomen met de leiding van die basisschool. De directie laat zich informeren over de achtergrond van de gewenste inschrijving. Bij inschrijving op De Bloeiende Perelaar wordt een onderwijskundig rapport van de uitschrijvende basisschool gevraagd. Bij het besluit over aanname staat het het belang van het kind voorop. De directeur van de ontvangende basisschool is beslissingsbevoegd en eindverantwoordelijk over de uiteindelijke inschrijving.
 

Ouders aan het woord

"Fijn dat er regelmatig "groepsdoorbroken" wordt gewerkt."

"Ook wordt er enorm veel georganiseerd voor de kinderen o.a. op cultureel gebied. Mijn kind vindt dat heel leuk."